APARTMÁNY

RICHTROVI

  

Ubytovací řád

 

V apartmánu může být ubytován pouze host, který je k ubytování přihlášen po předložení občasnkého průkazu, platného cestovního pasu nebo jiného platného dokladu o totožnosti.

Požádá-li ubyt. host o prodloužení doby pobytu, může mu být vyhověno, za předpokladu, že následující termín nebude již rezervován.


Host užívá apartmán po dobu, kterou sjednal s provozovatelem nebo jeho zástupcem. Nebyla-li doba pobytu sjednána jinak, ukončí host pobyt nejpozději do 10:00 hod. posledního dne, v též době apartmán předá provozovateli či jeho zástupci. Pokud tak host neučiní, je provozovatel chaty nebo jeho zástupce oprávněn účtovat cenu pobytu i za následující den, nebo hosta bez jeho souhlasu z apartmánu vystěhovat.

V době od 22:00 hod do 7:00 hod je host povinen dodržovat noční klid v obci.

V den nástupu se host může v apartmánu ubytovat nejdříve v 14 hodin, pokud nebyla tato hodina s provozovatelem nebo jeho zástupcem sjednána jinak.

Za pobyt a objednané služby je ubytovaný host povinen platit sjednané ceny při příjezdu.

Po rezervaci pobytu Vám termín budeme držet po dobu 7 dnů, do té doby je třeba zaslat zálohu na účet provozovatele, jinak rezervace propadá.

Cena ubytování je splatná takto:

20% částky předem na účet provozovatele, tj:

80% částky při příjezdu

Kauce je stanovena na 2000 Kč

V případě skupinových akcí nebo Silvestr je kauce stanovena na 5000 kč.

Z kauce bude při odjezdu stržena cena elektřiny,plynu, ubytovací poplatky obce a případně cena závěrečného úklidu ( 1000 kč )

Storno poplatky:

Při stornování pobytu do:

2 týdnů před ubytováním 100% zálohy

V případě, že nájemce nedorazí a neobsadí předem objednanou chalupu do 24 hodin od rezervovaného pobytu, účtujeme rovněž storno poplatek ve výši 100% z výše zálohové platby a pobyt se ruší bez náhrady. Toto neplatí v případě, že nájemce o pozdějším nástupu na pobyt pronajímatele s předstihem telefonicky nebo e-mailem upozorní.

Zvířata nejsou povolena.

Kouření a manipulace s otevřeným ohněm je zakázáno ve všech prostorách apartmánu.

V apartmánu ani na přilehlém pozemku nesmí host bez souhlasu provozovatele apartmánu nebo jeho zástupce přemisťovat zařízení, provádět opravy a jakékoli zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

Není dovoleno užívat vlastních el. spotřebičů s výjimkou holících nebo masážních strojků, vysoušečů vlasů a nabíječek mobilních telefonů a notebooků. Při odchodu z apartmánu je host povinen uzavřít vodovodní baterie, zhasnout světla, vypnout el. spotřebiče, které se v nepřítomnosti osob nepoužívají a uzavřít okna.

Případnou ztrátu klíčů je host povinen nahlásit bez prodlení provozovateli nebo jeho zástupci a uhradit škodu tímto způsobenou.

Jako pronajímatelé si vyhrazujeme právo okamžitě ukončit pobyt v případě, že:

  1. Na pobyt nastoupí počet osob přesahující buď celkovou kapacitu objektu maximálně 6 osob nebo vyšší počet osob než byl nahlášen.
  2. Dojde ke svévolnému zvýšení počtu osob během doby pobytu (bez vědomí pronajímatele).
  3. Dojde k porušení zákazu kouření a používání otevřeného ohně
  4. Zjistí pobyt jakéhokoli domácího zvířete.
  5. Nájemce nenahlásí závady, poruchy či poškození vybavení objektu bezodkladně.

Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělé osoby v apartmánu. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorách apartmánu i na přilehlém pozemku.

V apartmánu se přezouvá, vhodnou domácí obuv na přezutí si vezměte sebou.

Za škody způsobené hostem na majetku apartmánu odpovídá host a je povinen je uhradit na účet provozovatele nejpozději do 5 dnů od ukončení pronájmu.

V ceně pronájmu není obsaženo pojištění. Pronájem apartmánu využívají nájemci na vlastní nebezpečí. Za úrazy a za poškození nebo odcizení majetku pronajímatel neodpovídá.

Ubytovaný je povinen zajistit závěrečný úklid objektu. V případě nedodržení, bude úklid naúčtován dle ceníku.

Závěrečný úklid znamená: Pronajímající předává apartmán pronajímateli ve stavu, v jakém ji převzal - Svlečené povlečení, zametené a setřené všechny vnitrní prostory chaty, čistá kuchyň a koupelna, vynesené odpadky.

Před ukončením pronájmu je ubytovaný povinný vyčkat na příjezd pronajímatele a provést řádné předání objektu. Pokud tak neučiní, kauce propadá a případné škody na majetku budou následně hostu naúčtovány.

Ubytovaný host v apartmánu je povinen dodržovat tento ubytovací řád. V případě, že jej poruší, má provozovatel chaty právo smluvní poměr s ním ihned ukončit bez náhrady a má právo udělit pokutu ve výši až 100% kauce.

Vstup na okolní pozemky apartmánu, do bazénu, a na zahradu i parkoviště pouze na vlastní nebezpečí hosta.

 

 

Pronajímající svým podpisem stvrzuje, že se s řádem seznámil a takto s ním souhlasí.

 

 

 Nájemce - klient:

 

Jméno a příjmení nájemce :     ………………………………….………………..………………

 

Číslo OP:                                ………………………………….………………..………………

 

Adresa bydliště :                      ………………………………….………………..………………

 

Telefon :                                  ………………………………….………………….………………

 

 

 

Datum / Podpis:                       …………………/………..……………